Spausdinti

Vykdomos studijos

Išorinis vykdomų studijų programų vertinimas, kurio pagrindu studijų programos akredituojamos, pradėtas 1999-2000 metais. Vertinimo procesas padeda aukštosioms mokykloms vykdyti kokybės kontrolę bei tobulinti studijas, o rezultatas leidžia informuoti visuomenę apie studijų kokybę. Be to, aukštosios mokyklos gali vykdyti tik akredituotas studijų programas.

Studijų programų vertinimas vykdomas pagal Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymu patvirtintą Vykdomų studijų programų vertinimo metodiką (aktuali redakcija nuo 2016-09-01).

Studijų programoms vertinti pasitelkiami ir Lietuvos, ir užsienio ekspertai. Vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per 6 metus. Studijų programų kokybė vertinama balais (4 balų vertinimo sistema) pagal 6 vertinimo sritis: programos tikslus ir numatomus studijų rezultatus, programos sandarą, personalą, materialiuosius išteklius, studijų eigą ir studentų pasiekimų vertinimą, programos vadybą. Remiantis bendru balų skaičiumi ir mažiausiu srities įvertinimu bei vadovaujantis Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu, priimamas sprendimas dėl studijų programos akreditavimo.

Programa akredituojama 6 metams, jeigu visos vertinamosios sritys yra įvertintos ,,labai gerai” (4 balai) arba ,,gerai” (3 balai).

Programa akredituojama 3 metams, jeigu nei viena vertinamoji sritis nėra įvertinta ,,nepatenkinamai” (1 balas).

Programa neakredituojama, jeigu bent viena vertinamoji sritis yra įvertinama ,,nepatenkinamai” (1 balas).