Spausdinti

Ketinamos vykdyti studijų programos

Ketinama vykdyti studijų programa – tai nauja studijų programa, sukurta įvertinus pagal programą numatomų rengti specialistų poreikį ir jų įsidarbinimo galimybes, aukštosios mokyklos turimą mokslinį ar profesinį potencialą bei turimus ar ketinamus pasitelkti išteklius (žmonių, materialiuosius ir metodinius) tokiai programai vykdyti.

Aukštoji mokykla, siekianti, kad ketinama vykdyti studijų programa būtų akredituota, Centrui turi pateikti:

  1. prašymą akredituoti programą, nurodydama pageidaujamą akreditavimo termino pradžios datą bei studijų metų pradžios ir pabaigos aukštojoje mokykloje datas;
  2. programos aprašą (vieną spausdintą egzempliorių ir elektroninį variantą kompiuterinėje laikmenoje arba elektroniniu paštu) lietuvių kalba. Tais atvejais kai teikiama jungtinė studijų programa, programos aprašas gali būti teikiamas ir anglų kalba;
  3. aukštosios mokyklos senato (akademinės tarybos) ar atitinkamo nevalstybinės aukštosios mokyklos valdymo organo deklaraciją dėl programos atitikties studijų programų reikalavimams;
  4. įgaliotos institucijos pritarimą dėl numatomos teikti profesinės kvalifikacijos (jeigu ji bus teikiama);
  5. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos pritarimą, jeigu teikiama sveikatos mokslų studijų krypčių grupės studijų programa.

Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimas ir akreditavimas

Sprendimai dėl ketinamos vykdyti studijų programos akreditavimo priimamas atlikus išsamų ekspertinį programos vertinimą.

Programos aprašo forma teikiant programą vertinimui.

Išsamų ekspertinį ketinamų vykdyti studijų programų vertinimą atlieka lietuvių ekspertų grupės, dažniausiai susidedančios iš dviejų ekspertų, turinčių atitintamą kompetenciją vertinamos programos studijų kryptyje ir studentų atstovo. Ekspertinis programos vertinimas grindžiamas 6 vertinamųjų sričių analize, ekspertų vizitu į aukštąją mokyklą bei programos vertinimo išvadų svarstymu Studijų vertinimo komisijoje. Sprendimas dėl programos akreditavimo priimamas atsižvelgiant į vertinimo išvadas bei Studijų vertinimo komisijos siūlymą.

Su sprendimais dėl ketinamų vykdyti studijų programų akreditavimo aukštosios mokyklos gali susipažinti čia: Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymai dėl studijų programų akreditavimo.

Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimą ir akreditavimą reglamentuoja šie teisės aktai:

Kiti teisės aktai: